Türkiye Cumhuriyeti

Bern Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Paylaşılan Sosyal Sorumluluklar , 19.08.2014

PAYLAŞILAN SOSYAL SORUMLULUKLAR AVRUPA KONSEYİ ŞARTI

 

“Paylaşılan Sosyal Sorumluluklar Avrupa Konseyi Şartı”nın
İngilizce ve Fransızca metinlerine
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=del1189&Language=lanEnglish&Site=CM&lang=en

internet adresinden erişilmesi mümkündür.

 

Şart’la ilgili olarak, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Delegeleri tarafından 22 Ocak 2014 tarihinde kabul edilen  Tavsiye Kararı, Avrupa Konseyi tarafından son yıllarda kabul edilmiş en önemli sosyal politika belgelerinden biridir.

Sözkonusu tavsiye kararında hükümetlere,
- Mevzuat,       politika ve uygulamalarına dahil etmek, değerlendirmek, değişen koşullara       ve ihtiyaçlara uyarlamak suretiyle Paylaşılan Sosyal Sorumluluklar       Şartı'nı desteklemeleri,

-  İlgili       tüm tarafları Şart'ta yer alan ilkeleri kabul etmeye ve belirtilen      önlemleri hayata geçirmeye davet etmeleri,

- Şart'ın       kamu kurum ve kuruluşlarına, işletmelere, sivil toplum örgütlerine, görsel       ve yazılı basına, genel olarak tüm vatandaşlara tanıtılmasının tavsiye       edildiği

bildirilmektedir.

Saygıyla duyurulur.

T. C. Bern Büyükelçiliği