Türkiye Cumhuriyeti

Bern Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yeminli Tercümanlık Başvurularına İlişkin Esaslar Hakkında , 05.08.2010

T.C.

 BERN  BÜYÜKELÇİLİĞİ

(KONSOLOSLUK ŞUBESİ)

(Lombachweg 33, 3006-Bern, Tel:031-3597080, E-posta:tcbern@tr-botschaft, Web:www.bern.be.mfa.gov.tr)

 

 

Konu: Yeminli Tercümanlık Başvurularına                   05 Ağustos 2010 
           İlişkin Esaslar hk.         
                             

               

                                        

                                                D U Y U R U

 

Vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin daha da iyileştirilmesini teminen  yürütülen çalışmalar kapsamında  Yeminli Tercümanlık için tespit edilen kriterlerin ve yeminli tercüman adaylarında  aranacak niteliklerin  yeniden belirlenmesine ihtiyaç  duyulmuştur.

 

 

Bu çerçevede, yeminli tercümanlık başvurularında  esas alınması öngörülen  kıstaslara  ilişkin hazırlanan  bir not aşağıda sunulmuştur.

 

Buna göre, belirlenen özelliklere sahip  yeminli tercüman adayları için ayrıca Büyükelçiliğimizde  yazılı bir sınav yapılması kararlaştırılmıştır.

 

İşbu duyurumuz kapsamında  yapılacak yeminli tercümanlık  başvuru süresi 15 Eylül 2010 tarihinde sona erecek olup, başvuruların incelenmesini müteakiben  başvuruları kabul edilen adaylara, Büyükelçiliğimizce yapılacak yazılı sınav tarihi ayrıca bildirilecektir.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

     T.C. BERN BÜYÜKELÇİLİĞİ

                                                (Konsolosluk Şubesi)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

YEMİNLİ TERCÜMANLIK BAŞVURULARINA  İLİŞKİN NOT

Dışişleri Bakanlığının Konsolosluk İşlemleri ile ilgili el kitapçığında,  Noterlik Kanununun 103. maddesine atfen, olanaklı ise çeviri işleminin Noter tarafından yapılabileceği, ancak, yeminli tercüman da kullanılabileceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Dış Temsilciliklerimizce yerine getirilen noterlik hizmetlerinde çeviri işlemleri için  esas itibariyle “yeminli tercümanlar”dan yararlanılmaktadır.

Diğer taraftan, Temsilciliklerimiz tarafından yerine getirilen ve hukuki sorumluluk da yüklenilen noter işlemleri bağlamında, çeviri işlemi yaptırılan “yeminli tercümanlar” için  belli kriterlerin esas alınması zorunluluk taşımaktadır. Bu bağlamda, İsviçre’de mukim vatandaşlarımızın “yeminli tercüman” olarak başvuruda bulunmaları için temel alınan kriterler aşağıda sunulmuştur:

1.Tercümanlık yapılacak yabancı lisanda eğitim veren bir yüksek okul, üniversite veya filoloji ve tercümanlık/mütercimlik  bölümlerinin  birisinden veya liseden sonra devam edilen bir lisan enstitüsünden  mezun olmak ve bu okullardan alınan diplomaların ve sertifikaların aslı ve örneğini sunmak,

2. Türkçe dil bilgisi yönünden yeterli olmak (Adaylar, yabancı dilden Türkçeye çeviri yapmak üzere Konsolosluk Şubemizce sınava tabi tutulacaklardır. Sınav ile ilgili tamamlayıcı bilgiler, başvuruların kabulüne ilişkin işlemler tamamlandıktan sonra, ilgilililere ayrıca duyurulacaktır),

3. İsviçre mahkemelerinde en az üç yıldır tercümanlık yapıldığına ilişkin ilgili mahkemeden alınacak güncel  tarihli  resmi  belge aslı ve  örneği,

4.Görev bölgemiz içindeki herhangi bir  İsviçre noterince onaylanmış ve apostil şerhi alınmış  tercümanlık yapacak kişiye ait imza ve kaşe örnekleri,

5. Ayrıntılı özgeçmiş,

6. Başvuru dilekçesi,

NOT: Yeminli tercümanların işyeri adreslerinin Konsolosluk Şubemizin görev bölgesi içinde yer alan Bern, Uri, Obwalden, Nidwalden, Ticino, Solothurn ve Jura Kantonlarında bulunması  zorunludur.

7. Türk pasaportu, Türk nüfus cüzdanı ve ikamete ilişkin İsviçre kimlik belgelerinin asılları ve önlü arkalı fotokopileri (Türk nüfus cüzdanı ve Türk pasaportunun imzalı ve mühürlü sayfaları, ikamete ilişkin İsviçre kimlik kartı veya Auslaenderausweis fotokopileri),

8. Yukarıda kayıtlı belgeler, dosya halinde Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine şahsen yapılacak başvuru ile elden teslim edilir. Başvuruların, tercihen daha önce randevu almak suretiyle ve hafta içi günlerde öğleden sonra 14:30-17:00 saatleri arasında yapılması gerekmektedir.

9. Başvuruda bulunanın talebi uygun görülürse, başvuru sahibinin Türkçe dil bilgisi yönünden yeterli olup olmadığının taspit edilmesini teminen  yabancı dilden Türkçeye tercüme sınavı yapılacağı, sınav tarihi ve yeri ile birlikte  ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Yapılacak sınavda başarılı olan adaylara yine yazılı bildirimde bulunulur ve Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine davet edilerek,  Yeminli tercüman olarak kabul edilmeleri ve tanıtılmaları için yemin ettirilir.

10. Sözkonusu işlemlerin tamamlanmısını takiben, yeminli tercümanın adı ve diğer temas bilgileri  Büyükelçiliğimize ait web sayfasının (www.bern.be.mfa.gov.tr) konsolosluk işleri bölümündeki  yeminli tercümanlar listesine eklenir.  

11. Bilindiği üzere,  İsviçre’de ikamet eden vatandaşlarımız, esas itibariyle, İsviçre Kanunlarına tabiidir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın mesleklerini de yine İsviçre Kanunlarında  belirtilen esaslar  kapsamında yerine getirmeleri  gerekmektedir.

 

Bu itibarla, tercümanlık yapmak isteyen adayların tercümanlık mesleğinin yapılmasına ilişkin  İsviçre’deki  yasal düzenlemeler hakkında  ilave bilgi edinmeleri ve sviçre mevzuatı yönünden tercümanlık yapabilmek için gerekli koşullara  sahip olmaları özel bir önem taşımaktadır.

 

Bu konuda Büyükelçiliğimizce yapılan ön araştırma sonucu, tercümanların sunacağı hizmetin kalitesinin artırılmasını teminen İsviçre Hükümetinin de katkısıyla kurulan “Interpret” adlı bir lisan okulu olduğu, bu okulda düzenlenen kursların Modül 1 ve Modül 2 olmak üzere 2 aşamadan oluştuğu, bu kursları başarıyla tamamlayanların alacakları sertifika kapsamında sadece sözlü olarak tercümanlık yapmaya hak kazanacakları; diğer taraftan, bu iki kurs sertifikasına sahip olanların, İsviçre Hükümetince düzenlenen  bir üst kursa katılabilecekleri ve kurs sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olmaları halinde alacakları diploma ile tercüme yapmak hakkı elde edecekleri bilgisi edinilmiştir.

 

Ancak, bu üst kursun sınavına girebilmek için ayrıca, “eidg” (Federal Hükümetten alınmış lisan diploması) veya benzeri bir diploma sahibi olunması, 150 saat süreyle tercümanlık yapıldığının yazılı bir belgeyle kanıtlanması, İsviçre’de resmi dil olarak kabul edilen diğer dillerden birisinin de ikinci dil olarak bilinmesi, sağlık birimleri, sosyal kuruluşlar ve okullar bünyesinde ve sözlü olarak üç kişi arasında tercüme yapılmış olması gibi  ilave koşullar da arandığı edinilen bilgiler arasında yer almaktadır.

 

Bu konuda tamamlayıcı bilgi almak isteyen yeminli tercüman adaylarının www.inter-pret.ch web adresini ziyaret etmeleri tavsiye edilir.

 

 
T.C. BERN BÜYÜKELÇİLİĞİ
KONSOLOSLUK ŞUBESİ

 

 

Temas Bilgileri:

Yazışma adresi                           :Turkische Botschaft  (Konsolosluk Şubesi)

                                                     Lombachweg Str.,  No: 33, 3006-Bern

-Konsolosluk Şubesi telefon no : 031 – 359 70 80

-Konsolosluk Şubesi faks     no : 031 – 359 70 75

Web sayfası                                : www.bern.be.mfa.gov.tr

E-posta adresi                            : tcbern@tr-botschaft.ch